.

.

Algemene Voorwaarden Joseph Van Delft en alle aanverwante bedrijven en websites, handelsnamen zijn vastgelegd bij de KvK onder nummer 34190429. De Algemene Voorwaarden van Joseph Van Delft zijn dezelfde en gelijkwaardig. Hoofdkantoor is gevestigd in de Stoofstraat 3 te Zaamslag, Nederland. Verder vermeld als Joseph Van Delft
1. Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven opdrachtgever kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.
1.1.Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met Joseph Van Delft, websites, handelsnamen een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
2. Contractanten verklaren door ondertekening van de overeenkomst of bij mondelinge of schriftelijke bevestiging per antwoord- contactformulier, bevestiging per email of bevestiging op enige ander wijze meerderjarig te zijn.
3. Contractanten verklaren persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.
4. Onder Artiest, act wordt verstaan een soloartiest of muziekgroep of enige andere wijze van entertainment.
5.1.De artiest verplicht zich minimaal een 10 tot 30 minuten voor de aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn. Tenzij anders overeengekomen.
5.2.Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontrole(s), verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kunnen de artiest(en) noch Joseph Van Delft en nevenbedrijven. handelsnamen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die zou kunnen opgelopen worden.
5.3.Door omstandigheden aangegeven in artikel 5.2. van de Algemene Voorwaarden van die tot Joseph Van Delft oorzaak hebben dat de artiest(en) niet kunnen optreden zal de schade moeten verhaald worden op de veroorzaker. Dus niet op Joseph Van Delft of de artiest(en). Dit zal dienen te gebeuren door de eisende partij. Joseph Van Delft en de Artiest(en) is hier geen partij in.
6. De artiest verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.
7. De artiest heeft het recht om het geluidsvolume te produceren dat zij noodzakelijk acht, echter in goed overleg met de opdrachtgever. Het gebruik van een zgn. geluidsbegrenzer waardoor een optreden niet op een gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, is verboden. Bij aanwezigheid van andere factoren waardoor een optreden niet op gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, dient de opdrachtgever dit vóór het optreden, doch uiterlijk vóór het ondertekenen c.q. bevestigen van de overeenkomst c.q. opdracht schriftelijk door te geven aan Joseph Van Delft 8. De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.
9. De artiest zal zich houden aan pauzes van gemiddeld 10 à 15 minuten per uur, tenzij met de opdrachtgever anders wordt overeengekomen.
10. Opdrachtgever zal zorg dragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend warm en koud water en een spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn. Tevens dienen er voldoende stoelen en tafels aanwezig te zijn.
11. De artiest en crew hebben recht op gratis en een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.
11.1.Indien aangegeven en overeengekomen in contract / bevestiging dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de aangegeven maaltijd(en). Mochten deze niet aanwezig zijn het recht de aangegeven maaltijd te bestellen en zullen de kosten in een nacalculatie berekend naar de opdrachtgever.
12. Zonder toestemming van de artiest zal opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.
13. De door het Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
14. De opdrachtgever zal de artiest op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegonderbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren.
15. De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen welke bij de artiest in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van het optreden evenals om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.
16. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad- en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn (tenzij anders overeengekomen); tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
17. De afmetingen van het podium dienen in overleg met de artiest of vertegenwoordiger te worden vastgesteld.
18. Indien de laad- en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad- en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het optreden van de artiest, doch uiterlijk voor het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan Joseph Van Delft.
19. Opdrachtgever zal zorg dragen dat artiest binnen een straal van 1 à 50 meter vanaf de speelplaats kan laden en lossen. Indien hiervoor een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever dit verzorgen.
Artiest kan na het laden/lossen de auto’s parkeren binnen een straal van 100 à 500 meter van de laad/losplaats. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden contant in kleine coupures tijdens / na het optreden afgerekend.
20. Indien Artiest gebruik moet maken van trappen met zijn apparatuur om op de juiste plaats in de locatie te komen voor zijn/haar optreden en er geen lift aanwezig is, dient opdrachtgever dit ruim van te voren aan te geven en zullen er kosten voor extra sjouwhulp in rekening worden gebracht. Tenzij er ter plaatse hulp wordt aangeboden. Bij het niet tijdig verwittigen en indien er geen sjouwhulp aanwezig is kan en mag de artiesten een bedrag tussen € 100,- à € 700,- exclusief btw en sociale lasten na berekenen.
20.1.Artiesten dienen onder geen enkele omstandigheid de opdrachtgever hiervan verder op de hoogte te brengen. Contractant is op de hoogte van de Algemene Voorwaarden. 20.2.Indien het optreden hierdoor verlaat of niet kan worden uitgevoerd zijn artiesten en Joseph Van Delft en nevenbedrijven. handelsnamen hier niet verantwoordelijk voor. Er zal dus in geen enkele vorm van aansprakelijkheid kunnen worden gemaakt op schadevergoeding door de opdrachtgever.
20.3. Opdrachtgever/Contractant/Uitnodigende partij/cliënt dient altijd zorg te dragen voor gratis parkeerplaats niet verder dan aangegeven in het contract en bij kosten zal opdrachtgever volledig verantwoordelijk zijn voor de gemaakte kosten en dient dit op de locatie te vergoeden aan de artiest(en). 20.4.Indien Opdrachtgever/Contractant/Uitnodigende partij/cliënt de artiest(en) verkeerde aanwijzingen geeft met parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig(en) of andere gevaarlijke en strafbare situatie ontstaan, zal Opdrachtgever/Contractant/Uitnodigende partij/cliënt hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.
21. Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening bestaande uit tenminste twee vrije stroomgroepen 220 volt van 16 ampère. De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 5 meter van de speelplek. (of anders overeengekomen)
22. Verlating van het optreden of het niet optreden veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 14, 15, 16, 18, 19 en 20, niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest, noch bij Joseph Van Delft. De artiest en Joseph Van Delft behouden zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid de kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
23. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (de wachttijdprijzen zijn op aanvraag). N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.
24. De maximale aanwezigheidsduur van de artiest op de locatie van het optreden worden contractueel bepaald, bij overschrijding hiervan zal een vastgestelde meerprijs per uur door de artiest worden berekend. Deze meerprijs dient contant, direct na het optreden, te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen. N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.
25. Voor openluchtoptreden geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water- en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur, instrumenten en/of andere bezittingen van de artiest door weersomstandigheden. In de tent of overkapping dient tevens een aangename en werkbare temperatuur te heersen en er dient een deugdelijk, waterpas gelegen podium aanwezig te zijn. N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen. 25.1. Indien een openluchtoptreden of een optreden aan boord van een schip geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Tevens dient er overleg plaats te vinden met Joseph Van Delft op het moment zelf. Joseph Van Delft is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op het aangegeven nummer op het contract/factuur/overeenkomst.
25.2. Indien geen onmiddellijk contact dient een voicemail of SMS bericht achtergelaten te worden. Joseph Van Delft zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de beller. Deze dient uiteraard altijd bereikbaar te zijn.
26.1. Joseph Van Delft is niet aansprakelijk wanneer externe omstandigheden het telefoonverkeer onmogelijk maken. Hiermee wordt ook gedoeld op het dekkingsgebied van bepaalde providers. 27. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.
28. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank, ongepaste of bedreigende houding, handtastelijkheden in welke vorm dan ook, ongepaste opmerkingen en andere situaties waar beschadiging van instrumentarium of installatie dreigt of waarbij de artiest(en) zich bedreigt voelen of beschadigd voelen of beledigd voelen is/zijn de artiest(en) gerechtigd het optreden te staken zonder de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen op het moment zelf, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Eventuele schade zal tevens verhaald worden bij de opdrachtgever. Er zal nimmer restitutie worden gegeven aangezien de opdrachtgever als hoofdverantwoordelijke zal worden beschouwd.
29. De artiest(en) zal (zullen) in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden in overleg met de opdrachtgever trachten een vervangende formatie in te zetten. Joseph Van Delft en nevenbedrijven, handelsnamen heeft hierin, -over geen verantwoording af te leggen of aansprakelijkheid.
30. In het geval dat de artiest onverwacht op een geboekte datum, een optreden moet verzorgen voor radio, televisie en/of in het buitenland ontslaat dit hem van het nakomen van de overeenkomst. De artiest zal, in samenwerking met Joseph Van Delft,trachten in goed overleg met de opdrachtgever tegen het overeengekomen honorarium een vervangende formatie van vergelijkbare kwaliteit in te zetten. Opdrachtgever is echter gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, zonder dat de artiest of Joseph Van Delft gehouden is tot het betalen van enige compensatie in welke vorm dan ook. Restitutie van de bemiddelingskosten zal nimmer worden verleend.
31.1.Annulering van het optreden door de opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven.
31.2.Indien de opdrachtgever verzuimt het c

ntract te onderteken, hierbij doelend op ondertekend retour te sturen of per email te retourneren of in te scannen en per E-mail te retourneren dan zal een/het E-mail, een mondelinge opdracht, een antwoordformulier/contactformulier van de website JosephVanDelft.nl of aanverwante websites met de bevestiging/boeking van de artiest(en), act(s), entertainment
of andere gespecificeerde diensten/boekingen van de opdrachtgever, gericht aan Joseph Van Delft of aanverwante website/bedrijven als bindend worden beschouwd. Opdrachtgever/Contractant/Uitnodigende partij/cliënt verklaard zich met het invullen van het Contactformulier bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden van Joseph Van Delft en heeft deze begrepen en volledig gelezen
32. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst kan slechts schriftelijk aan, Joseph Van Delft nevenbedrijven, handelsnamen geschieden.
33.Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel:
De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct opeisbaar.
Bij annulering binnen:
Één (1) maand of korter - 100%
Één (1) tot drie (3) maanden - 75%
Drie (3) tot vijf (5) maanden - 50%
meer dan vijf (5) maanden - 25%
33.1.De annuleringsregeling is al van toepassing bij een overeenkomst/ opdrachtbevestiging per email of of per aangetekende brief of mondeling of wanneer het contract door beide partijen is ondertekend. Zowel artiest en artiestenbureau als klant en artiestenbureau.
33.2.Een offerteaanvraag is geen contract dit is een vrijblijvende offerte.
34. Betaling van het honorarium aan de artiest geschiedt contant voorafgaande aan het optreden bij optredens op privéfeest basis.
34.1.Indien er achteraf blijkt dat het optreden niet in op privé feest basis is zal de opdrachtgever beschouwd worden als werkgever en dient hierdoor zijn volledige en wettelijke verplichtingen na te komen. Het eerder afgesloten contract zal daarna door een verloningsbedrijf worden aangepast en zullen alle kosten hiervoor doorberekend worden aan de opdrachtgever. Contractant zal als werkgever worden beschouwd. Hierdoor zal het contract als netto loon worden beschouwd en zal er een factuur worden gestuurd met nacalculatie dit is de bruto-bruto inclusief btw bedrag.
35. Voor bedrijven en instellingen geldt dat de betaling van het honorarium van de artiest(en), acts, entertainment of andersoortige producten geschieden per bank. Deze betalingen dienen uiterlijk volgens de aangegeven betalingsdatum in het contract te zijn ontvangen op de bankrekening van Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen of andere bankrekening aangegeven op het contract/factuur.; tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet te hebben voldaan aan deze betalingsregeling zal een onmiddellijke verhoging volgen van 10% op het totaal te betalen bedrag.
35.2.Indien opdrachtgever niet op de schriftelijk afgesproken termijn heeft betaald zal dit beschouwd worden als een annulering dit ontslaat de opdrachtgever niet van kwijtschelding van betaling van het volledige contractbedrag.
35.3.Bij betalingen aan niet in Nederland gevestigde artiesten zullen de bankkosten en overschrijvingskosten voor rekening zijn van de artiesten.
35.7.Bij betalingen vanuit het buitenland aan Joseph Van Delft zullen de kosten volledig worden betaald/vergoed door de opdrachtgever. 35.8.In de opdrachtgever niet aan zijn betalingsvoorwaarden voldoet is Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen en eigenaar van deze bedrijven niet verantwoordelijk voor het afgesproken honorarium voor/aan de artiesten. Wel zal, Joseph Van Delft nevenbedrijven, handelsnamen en eigenaar van deze bedrijven zijn/haar uiterste best doen het overeengekomen contractbedrag te vorderen in redelijke wijze en naar billijke normen.
36. Restitutie wordt nimmer verleend in het geval dat het optreden niet of niet geheel aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed.
geheel aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed.
37. Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt de artiest en Joseph Van Delft zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.
38. Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Joseph Van Delft die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.
39. Doorhalingen of wijzigingen in de overeenkomst maken deze ongeldig. In alle gevallen zal het originele contract zoals verstuurd door Joseph Van Delft of aanverwante bedrijven als geldig contract worden gehandhaafd en uitgevoerd. Verzoek tot wijzigingen dienen schriftelijk ingediend te worden. Indien wijziging zijn of worden aangebracht en op deze wijze geretourneerd worden aan Joseph Van Delft en aanverwante bedrijven zullen de wijzigingen niet geaccepteerd worden en het contract zoals origineel opgestuurd uitgevoerd worden. Wel zal Joseph Van Delft het originele contract opsturen voor ondertekening.
Daarnaast kan Joseph Van Delft overwegen een contract op te sturen met de aangepaste wijzigingen en een eventueel aangepaste gage. Dit geeft de contractant een keuze. Verder blijven de annuleringsvoorwaarden geldig zoals eerder vernoemd.
39.1.Buitenlandse contractanten mogen enkel de btw in mindering brengen indien de juiste en wettelijke documenten kunnen voorgelegd worden en meegestuurd worden. Onrechtmatigheden in documenten zullen altijd gemeld worden bij de gepaste instanties.
40. Informatie op de website van Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Tevens kan aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 41. Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen treedt (treden) enkel op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en artiest en kan daarom op geen enkele manier en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor immateriële en materiële schade, die direct, dan wel indirect voortvloeit uit het optreden of het niet optreden van een artiest.
42. Het is voor Contractant verboden ander publiciteitsmateriaal dan deze met de adressering van Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen te verspreiden. Bij overtreding zal de boete 3 maal de volledige bruto gage bedragen. Daarnaast zullen alle andere mogelijke kosten doorberekend worden.
43. Vergoedingen en betalingen. 43.1.Contractant is aan Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen de bedragen verschuldigd volgens de overeengekomen vergoedingen als vermeld in de overeenkomst.
43.2.De vergoedingen zijn voor zover niet anders vermeld dan in Euro’s (€) exclusief BTW waar van toepassing.
43.3. Joseph Van Delft nevenbedrijven, handelsnamen is gerechtigd de prijzen jaarlijks en tussentijds te verhogen. 43.4.Betalingen dienen te geschieden zoals in punt 34 en 35 Bestel en betaalconditie vermeld zijn. 43.5.Indien Contractant niet heeft betaald, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
43.6.Vanaf de datum waarin Contractant in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag en is Contractant tevens de op in vordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke verschuldigd. Voor zowel de Gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten is Joseph Van Delft nevenbedrijven, handelsnamen gerechtigd Contractant 100% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Eveneens zal er een verhoging zijn à 10% van de totale gage Administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht. De aanmaningen kunnen elke 3 werkdagen met herhaling verstuurd worden. 43.7.Contractant is niet gerechtigd betaling van door Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen in rekening gebrachte bedragen op te schorten en/of te verminderen.
44. Joseph Van Delft is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant: valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; de klant surseance van betaling heeft aangevraagd; de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
45.Bij invullen van het contact-, info- antwoordformulier, tevens door beantwoording van E-mail door Joseph Van Delft of aanverwante bedrijven en websites, handelsnamen verklaard de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden van Joseph Van Delft en aanverwante bedrijven en websites. Op elke website en E-mail staat dit vermeld en is er tevens een link aanwezig naar de Algemene Voorwaarden van en Joseph Van Delft aanverwante bedrijven en websites, handelsnamen.
47.Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen of verrichte diensten, dienen onmiddellijk aan Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen te worden gemeld. Klachten betreffende onzichtbare gebreken of verrichte diensten, dienen uiterlijk binnen 24 uur na constatering aan Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen schriftelijk per email te worden gemeld. 47.1.Reclames betreffende Contract en factuur dienen uiterlijk binnen 2 dagen na verzenddatum, door middel van een aangetekend schrijven in het bezit te zijn van Joseph Van Delft ,nevenbedrijven, handelsnamen. 47.2.Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk, Contract en Factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Joseph Van Delft in behandeling genomen.
48.Een verwijzing door opdrachtgever of artiest naar eigen inkoop- of andere voorwaarden, waar ook vermeld, worden niet aanvaard, behoudens in het geval Joseph Van Delft, nevenbedrijven, handelsnamen schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden heeft aanvaard.
49.SLOTBEPALINGEN
49.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen dan ook worden voorgelegd en beoordeeld door een Nederlandse rechter op Nederlands grondgebied. Dit aangezien Joseph Van Delft een in Nederland gevestigd bedrijf is. Contractant (= klant/ cliënt) is tevens verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. 49.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.49.3.De opdrachtgever en de artiest verplichten zich tot onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat hem wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt eveneens voor alle informatie welke het tot stand komen van een overeenkomst door opdrachtgever wordt verkregen.
50.Bij het gebruik van artiesten, acts, dieren of welke andere vorm dan ook van ingehuurd entertainment via Joseph Van Delft voor film-, reclamedoeleinden, TV- en/of radio uitzendingen dient men op voorhand het exacte aantal uitzendingen en/of plaatsingen en/of drukken weer te geven. Indien achteraf blijkt dat het vermelde aantal overschreden word zal er voor elke uitzending of herhaling een bedrag in rekening worden gebracht van minimaal 300% van het eerste contract. Tenzij anders overeengekomen.
50.1.Contractant/opdrachtgever dient op voorhand aan te geven wanneer, waar, hoe het gebruikte materiaal wordt uitgezonden, gebruikt wordt en/of geplaatst wordt.
50.2.Artikel 50 en 50.1. kan ook op voorhand afgekocht worden door een bepaald overeengekomen bedrag. Dit bedrag zal per opdracht berekend worden opgenomen worden in het contract.
50.3.Artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan dienen zich ten aller tijde te kunnen legitimeren met een erkend document zoals paspoort of identiteitskaart, verblijfsvergunning. Indien opdrachtgever ter beveiliging of voor de verzekering de adresgegevens, geboortedatum en kopie paspoort, identiteitskaart of kenteken voertuig(en) nodig heeft, dienen deze voorgelegd / overhandigd te worden op de door opdrachtgever gevraagde termijn. Bij weigering of verlating zal de opgelopen schade ten laste gelegd worden aan de artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan in kwestie. Opdrachtgever is gerechtigd het optreden te annuleren en de eventueel gemaakte of extra kosten door te bereken aan de artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan. Joseph Van Delft en aanverwante bedrijven, handelsnamen kan / kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld. De opgelopen schade aan en Joseph Van Delft aanverwante bedrijven, handelsnamen zal volledig verhaald worden op de artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan ook alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.